DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP

 

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, można uzyskać na  pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

KONTAKT:
Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

ul. Plac Wolności 24

46-380 Dobrodzień

tel.: 34 35 75 346

email.: dokis@poczta.onet.pl

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U. z 2016.1764 z późn.zm.)

adres: dokis@poczta.onet.pl

 

Dodatkowe koszty udostępnienia informacji publicznej

Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom związanym z realizacją wniosku.

Ustaloną indywidualnie opłatę można wnieść w kasie Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu lub na konto:

B.S. Leśnica o/Dobrodzień r rachunku 32 8907 1047 2005 4000 0837 0001

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Wyjątek stanowią informacje podlegające ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

 

Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

 

Ponieżej :

-  wniosek o udostępnienie dokumentów w trybie dostępu do informacji publiczej

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2018 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kabat
Ilość wyświetleń: 452
18 stycznia 2018 14:44 (Monika Kabat) - Zmiana treści zakładki.
18 stycznia 2018 14:43 (Monika Kabat) - Zmiana treści zakładki.
18 stycznia 2018 14:41 (Monika Kabat) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
RODO w DOKiS::RODO w DOKiS::