RODO w DOKiS

Inspektorem Ochrony Danych w DOKiS jest Barbara Sośnicka, kontakt: iod@dokis.nazwa.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, reprezentowany przez Dyrektora Agnieszkę Hurnik, adres e-mail: a.hurnik@dokis.nazwa.pl,

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Barbarą Sośnicką jest możliwy listownie (adres powyżej) lub na adres e-mail: iod@dokis.nazwa.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Dane będą głównie przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz podczas wykonywania zadań publicznych.

 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się głównie w celu realizacji zadań wynikających ze statutu administratora, na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. t.j. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm.), a także w celu realizacji zadań publicznych.

 6. Przetwarzanie może być niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

 7. Mogą wystąpić również przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (wtedy podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 8. Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym i podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia.

 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, terminy przechowywania określa jednolity rzeczowy wykaz akt.

 10. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w RODO oraz w odrębnych przepisach prawa.

 11. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Podanie danych może być niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w pozostałych zakresie (każdorazowo określonym dla danej czynności przetwarzaniach danych) jest dobrowolne, ale może np. skutkować niemożnością zawarcia umowy czy udziału w wydarzeniu organizowanym przez administratora.

 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy.

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2018 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kabat
Ilość wyświetleń: 366
03 marca 2020 12:42 (Sandra Kotysz) - Zmiana treści zakładki.
02 lipca 2019 12:29 (Sandra Kotysz) - Zmiana treści zakładki.
10 października 2018 15:24 (Monika Kabat) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
RODO w DOKiS::RODO w DOKiS::